Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 15-4-2018