Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 28-4-2018