Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 13-05-2018