Thông báo

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 24-06-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 24-06-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 24-06-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 17-06-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 17-06-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 17-06-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 10-06-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 10-06-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 13-05-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 03-06-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 03-06-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 13-05-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 27-05-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 27-05-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 13-05-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 20-05-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 20-05-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 13-05-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 13-05-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 13-05-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 13-05-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 13-5-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 13-5-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 13-5-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 28-4-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 28-4-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 28-4-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 28-4-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 28-4-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 28/4/2018; Hotline: 0904 392558

 1 2 >