Thông báo

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 13-05-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 13-05-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 13-05-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 13-5-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 13-5-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 13-5-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 28-4-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 28-4-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 28-4-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 28-4-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 28-4-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 28/4/2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 15-4-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 15-4-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 15-4-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 15-4-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 15-4-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 15/4/2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 01-4-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 01-4-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 01-4-2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 01-4-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 01-4-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 01/4/2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 18-3-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B khoá ngày 18-3-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B. Khoá ngày 18/3/2018; Hotline: 0904 392558

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 18-3-2018

Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khoá ngày 18-3-2018

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học VTC Thông báo Tuyển sinh Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản). Khoá ngày 18/3/2018; Hotline: 0904 392558

 1 2 >